vijesti

Prapor

Nastavljamo s hidrogeološkim kartiranjem, geološkim kartiranje i pomalo se upoznajemo s praporom. Prapor je materijal zaista fascinantnih značajki…

Nabava opreme

U financijskom i radnom planu projekta ISSAH u prvoj godini provođenja predviđena je nabava lizimetara,…

Geološko i hidrogeološko kartiranje Baranje

Geološko i hidrogeološko kartiranje Baranje u okviru projekta ISSAH nastavlja se na radove koji se provode u sklopu istraživanja za projekt izrade Osnovne hidrogeološke karte RH, list Baranja,…

Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja koncipirana su u tri faze, kako slijedi…

pokusna polja

U sklopu projekta će se na odabranim lokacijama postaviti pokusna polja. Predviđeno je na svakom polju izvesti istraživačku bušotinu, pedološki raskop…

Meteorološke stanice

Tijekom studenog su na lokacijama pokusnih polja postavljene meteorološke stanice PINOVA, sa telemetrijskim sustavom dojave…

Follow us