6. hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

6. Hrvatski geološki kongres

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 09.-12. listopada 2019.

Kongresni odjeljci i teme

 

 1. Minerologija i geokemija
 2. Magmatske i metamorfne stijene – smještaj, sastav i procesi
 3. Taložne stijene, stratigrafija i taložni bazeni
 4. Paleontologija i biostratigrafija
 5. Geološke strukture i tektonika
 6. Geologija mora
 7.  Geologija krša
 8. Klimatske promjene u geološkoj prošlosti
 9. Geologija kvartara
 10. Geološko kartiranje, geomorfologija i Geografski informacijski sustav (GIS)
 11. Hidrogeologija
 12. Inženjerska geologija i geomehanika
 13. Geologija okoliša i geohazardi
 14. Geofizika i geomatematika
 15. Geologija nafte
 16. Mineralne sirovine
 17. Geološka istraživanja geoenergetskih sustava
 18. Geoarheologija
 19. Geološka baština
 20. Program EIT Raw materials – mineralne sirovine u službi modernog društva
 21. Ostale teme